×

සංවත්සර මහ සභාව

/ / News & Events

සංවත්සර මහ සභාව 2024 ජූනි මස 29වන සෙනසුරාදා පෙරවරු 8.30ට විද්‍යාලයීය පරිශ්‍රයේදී පැවැත්වේ.

වාර්ෂික වාර්තාව කියවීම සඳහා මෙතනට පිවිසෙන්න >

TOP